Služby SARIO

Štátna podpora exportu 
Odbor zahraničného obchodu (OZO) agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Podporuje malé a stredné podnikanie s dôrazom na zvýšenie schopnosti exportných a investičných aktivít slovenských podnikateľov do zahraničia.

Možnosti štátnej podpory exportu:
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014—2020
Možnosti podpory MSP z fondov EÚ
Program Horizont 2020
Katalóg základných služieb MZVaEZ SR a ZÚ SR v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť

Medzi prioritné oblasti služieb Odboru zahraničného obchodu patrí: 

  • sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na zahraničné trhy a zahraničných dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia
  • zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na slovenských a zahraničných veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia
  • organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí a na Slovensku
  • poskytovanie konzultačného a vzdelávacieho servisu zameraného na podporu exportu slovenských výrobkov
  • vytváranie atraktívnych teritoriálnych a sektorovo orientovaných projektov, zameraných na podporu hospodárskej spolupráce a rozvoj kooperačných aktivít
  • výmena informácií a spolupráca s partnerskými zahraničnými organizáciami
  • sústreďovanie informácií o zahraničných trhoch, medzinárodných tendroch a iných atraktívnych podujatiach v zahraničí
  • efektívna koordinačná činnosť s inštitúciami zainteresovanými do proexportnej politiky
Viac o  Stratégii vonkajších a ekonomických vzťahov SR na roky 2014-2020 
čítajte v dokumente v prílohe.Neštátna podpora exportu: