Legislatíva

Stavebný proces                                                           
Je proces výstavby nových závodov v Slovenskej republike komplikovaný?
Na zelenej lúke je možné vybudovať halu na kľúč od 5 do 12 mesiacov v závislosti na veľkosti a komplexnosti stavby, či od pripravenosti územia. Tento proces je možné skrátiť výstavbou v existujúcich priemyselných parkoch. Vzhľadom k postupnosti krokov je plánovací proces výstavby na Slovensku podobný ako v ostatných krajinách EÚ. Projekt výstavby musí byť vo všeobecnosti schválený kompetentnými orgánmi a to v nasledovných krokoch: 

1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA (zák.č. 24/2006 z.z.)   

2. Územné rozhodnutie

3. Odňatie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárke využitie   

3. Stavebné povolenie (inžinierske siete, hala, technológia)

4. Kolaudácia (inžinierske siete, hala, technológia)

 

  Stavebný proces  
Schematizovaný postup pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon 24 2006 posudzovanie vplyvov na životne prostredie
Zákon 50 1976 stavebný zákon
  Príprava priemyselného parku  
O priprave priemyselných parkov
Usmernenie k žiadosti na prípravu pp smernica132004
Usmernenie k žadost na prípravu pp smernica82006
  Iná súvisiaca legislatíva  
O katastri nehnuteľnosti
O vyznamných investíciách
Práva k vlastnictvu pozemkov
O ochrane a využivani pôdy
O kontrole znečistovania životného prostredia
O dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti