Štátna pomoc pre R&D

Finančná podpora projektov

Investičná pomoc
Na základe Zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci  v platnom znení je možné požiadať o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci v zamestnanosti na  budovanie technologických centier alebo ich expanziu. Odkaz na bližšie informácie investičnej štátnej pomoci.

Stimuly pre výskum a vývoj
Na základe zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (MŠ SR) na podporu základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva, na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľavu
na dani z príjmu právnickej osoby najviac na tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia (MF SR). Odkaz na bližšie informácie stimuly.vedatechnika.sk, www.minedu.sk.

Ďalšie možnosti podpory projektov výskumu, vývoja a inovácií: