Služby SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu poskytuje domácim i zahraničným investorom široké portfólio služieb na mieru.
 

Odbor investičných projektov agentúry SARIO pracuje na implementácii nastavenej stratégie pre zvyšovanie prílevu investícií s exportným potenciálom.
 
Služby na podporu investícií

 • prezentácia výhod Slovenska ako investičnej destinácie vrátane štatistických ukazovateľov
 • konzultačná činnosť v oblasti investičnej pomoci
 • asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti
 • identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • asistencia pri implementovaní investičných projektov
 • pomoc pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • pomoc pri relokácii, vybavovaní pracovných povolení a povolení k pobytu
 • sektorové a regionálne analýzy

 
Služby pre etablované spoločnosti

 • realizácia programu starostlivosti o firmy etablované na území SR so špeciálnym zameraním na kľúčových investorov
 • poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
 • identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv i štátnej správy
 • podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja

 
Služby v rozsahu Koncepcie podpory centier podnikových služieb (BSC)
na Slovensku

 • realizácia programu na podporu a starostlivosť o etablované BSC
  s cieľom ich ďalšieho rastu a rozširovania spektra ponúkaných služieb
 • aktívna podpora prílevu nových investícií v oblasti BSC a prezentácia Slovenska ako vhodnej destinácie pre tento typ investícií
 • konzultačná činnosť v oblasti investičnej pomoci pre centrá strategických služieb
 • asistencia spoločnostiam zaujímajúcim sa o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy v prípade administratívnych, regulačných alebo iných záležitostí
 • prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
 • zvyšovanie povedomia o aktivitách BSC na Slovensk


Všetky služby sú poskytované bezplatne.