Štátna pomoc

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora
o lokalizácii jeho investície je nesporne aj objem a štruktúra
pre neho dostupných investičných stimulov.

Slovenská republika sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi
a investičné stimuly sú jedným z nástrojov, ktoré by mali motivovať investorov, aby umiestnili svoje nové prevádzky prioritne v menej rozvinutých regiónoch, t.j. v oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti.

Pozitívny vplyv novej investície by sa mal prejaviť vytvorením nových pracovných miest, príležitosťami na uplatnenie sa absolventov a zároveň aj vytvorením nových podnikateľských možnosti pre miestne spoločnosti.

Viazanosť na konkrétny región je jednou zo základných čŕt investičných stimulov a ich poskytovanie by malo podprovať nielen zahraničných ale aj domácich podnikateľov.

Príslušná legislatíva delí projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou do štyroch kategórií:

  • priemyselná výroba
  • technologické centrá
  • centrá strategických služieb
  • turizmus

Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať.

Investičná pomoc môže byť poskytnutá vo forme:

  • dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • úľavy na dani z príjmu
  • príspevku na vytvorené nové pracovné miesta
  • prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečítajte si odpovede na najčastejsie otázky
ohľadne investičnej pomoci v priloženom letáku.