Často kladené otázky

1. Čo je investičná pomoc?
Regionálna investičná pomoc je jednou z foriem štátnej pomoci pre podnikateľov. Jej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoj najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.
Poskytovanie regionálnej investičnej pomoci má motivovať domácich i zahraničných investorov k realizácii významných počiatočných investícií, expanzií existujúcich podnikov a k tvorbe dlhodobo udržateľných pracovných miest. 
2. Aká legislatíva upravuje poskytovanie investičnej pomoci?
Slovenské právne predpisy:
 • zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci („zákon o investičnej pomoci“)
 • zákon č. 231/2001 Z.z. o štátnej pomoci
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • Nariadenie vlády SR č. 481/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
Právne predpisy EÚ:
 • Nariadenie EK č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy („Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“)
 • Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (2013/C 209/01)
 • Mapa regionálnej pomoci na roky 2014 -2020
3. Ktoré typy investičných projektov možno podporiť investičnou pomocou?
V zmysle zákona o investičnej pomoci možno podporiť 4 kategórie projektov:
 • priemyselná výroba
 • technologické centrá
 • centrá strategických (zdieľaných) služieb
 • cestovný ruch (strediská cestovného ruchu)
Jednotlivé druhy investičných projektov majú osobitne stanovené všeobecné podmienky, ktoré je nevyhnutné splniť na to, aby sa investor mohol o investičnú pomoc uchádzať. 
4. Investície v akých sektoroch nie sú oprávnené na získanie regionálnej pomoci?
Z možnosti čerpať investičnú pomoc sú podľa európskej legislatívy vylúčené nasledujúce sektory:
 • poľnohospodárstvo
 • rybné hospodárstvo
 • uhoľný priemysel
 • lodiarstvo
 • doprava
 • výroba, distribúcia a infraštruktúra energie
V prípade oceliarstva a výroby syntetických vlákien je čerpanie regionálnej investičnej pomoci vylúčené pre určité druhy produktov (vymedzené v čl. 13 Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách).
5. Aké formy počiatočnej investície je možné podporiť?
Počiatočná investícia znamená investíciu do hmotných a nehmotných aktív, ktorá má charakter: 
 • založenia nového podniku priemyselnej výroby / technologického centra / centra strategických služieb / komplexného strediska cestovného ruchu
 • rozšírenia (expanzie) existujúceho podniku priemyselnej výroby / technologického centra / centra strategických služieb / komplexného strediska cestovného ruchu
 • diverzifikácie výroby existujúceho výrobného podniku na nové výrobky, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali
 • zásadnej zmeny výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby
6. Čo sú oprávnené náklady?
Oprávnené náklady na investičný projekt tvoria:
 • dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia,
 • dlhodobý nehmotný majetok vo forme patentov, licencií, práv, know-how alebo nepatentových technických poznatkov
Hmotný a nehmotný majetok, ktorý má byť považovaný za oprávnené náklady, musí byť obstaraný za trhových podmienok. Nehmotný majetok nemôže byť obstaraný od personálne a ekonomicky prepojených osôb.
 
Za oprávnené náklady pre výpočet výšky (intenzity) investičnej pomoci sa môžu alternatívne považovať aj celkové mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom v prepočte za obdobie dvoch rokov.
7. Aké sú minimálne podmienky aby sa subjekt mohol uchádzať o štátnu pomoc?
Minimálna výška investície do dlhodobého majetku (oprávnených nákladov) a podiel nového technologického zariadenia sa líši v závislosti od typu investičného projektu, miery nezamestnanosti v danom okrese a veľkostnej klasifikácie žiadateľa (v prípade priemyselných projektov). 
Podmienky pre technologické centrá a centrá strategických služieb sa nemenia v závislosti od okresu.
Priemyselná výroba:
 • 10 mil. EUR, 60 % podiel nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti nižšou ako je celoslovenský priemer
 • 5 mil. EUR, 50 % podiel nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer
 • 3 mil. EUR, 40% podiel nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti aspoň o 35% vyššou ako je celoslovenský priemer
Minimálna výška investície sa v prípade malých a stredne veľkých podnikov znižuje na polovicu.
Technologické centrá:
 • 0,5 mil. EUR vo všetkých okresoch Slovenska
Centrá strategických služieb:
 • 0,4 mil. EUR vo všetkých okresoch Slovenska
Cestovný ruch:
 • 10 mil. EUR, 40 %podiel  nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti nižšou ako je celoslovenský priemer
 • 5 mil. EUR, 20% podiel nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer
 • 3 mil. EUR, 20 % podiel nových technológií - v okresoch s mierou nezamestnanosti aspoň o 35% vyššou ako je celoslovenský priemer
Ďalšou podmienkou je vytvorenie minimálne 40 (30 v prípade technologických centier) nových pracovných miest.
V prípade expanzií musí dôjsť k nárastu výroby o minimálne 15% (v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky).
8. Aký je proces žiadania o regionálnu investičnú pomoc?
Zákon o investičnej pomoci upravuje nasledovné kroky procesu schvaľovania investičnej pomoci:
 • podanie investičného zámeru vrátane povinných príloh na Ministerstve hospodárstva SR (od tohto momentu môže žiadateľ začať práce na projekte)
 • vypracovanie odborného posudku k predloženému investičnému zámeru
 • vypracovanie návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre poskytovateľov
 • vypracovanie stanovísk (vyjadrení) jednotlivých poskytovateľov k navrhovanej investičnej pomoci
 • v prípade súhlasných stanovísk, vypracovanie ponuky investičnej pomoci obsahujúcej formy a výšky pomoci
 • akceptovanie ponuky zo strany žiadateľa prostredníctvom žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci
 • rozhodnutie vlády Slovenskej republiky
9. Čo musí obsahovať investičný zámer?
Náležitosti investičného zámeru a všetky prílohy, ktoré je potrebné doložiť, sú uvedené v zákone o investičnej pomoci (§ 9 a príloha k zákonu o investičnej pomoci – ďalšie údaje investičného zámeru). Jednou z povinných príloh je formulár na poskytnutie investičnej pomoci, ktorého vzor je možné stiahnuť tu.
10. Kedy môže investor začať práce na projekte?
Práce na projekte možno začať v momente podania investičného zámeru a povinných príloh . Ak sa práce na projekte začnú pred podaním zámeru, celý projekt stráca oprávnenie na investičnú pomoc.
„Začatím práca na projekte“ sa rozumie začatie stavebných prác alebo právne záväzná objednávka smerujúca k objednaniu strojového a technologického vybavenia; okrem realizácie rôznych predbežných štúdií.
11. Aké sú maximálne intenzity investičnej pomoci?
Maximálna intenzita pomoci predstavuje maximálnu možnú výšku pomoci vyjadrenú ako podiel investičnej pomoci z celkových oprávnených nákladov. Maximálne intenzity závisia od miery nezamestnanosti v konkrétnom okrese. Okresy Slovenska sú v závislosti od miery nezamestnanosti rozdelené do 3 zón (A až C).
 • Max. intenzita v zóne C: 25%
 • Max. intenzita v zóne B: 35%
 • Max. intenzita v zóne A: 35%
V zónach B a A sú pre priemyselné projekty dostupné aj priame formy pomoci (dotácia, príspevky). Bratislavský kraj je zo schémy regionálnej investičnej pomoci vylúčený.
 
12. Od čoho závisí výška štátnej pomoci a jej schválenie?
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok. Konečným rozhodujúcim orgánom je vláda SR.