Profil - Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejná obchodná súťaž, ak to vyžaduje príslušná požiadavka zadávateľa, sa realizuje podľa  §281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Ponukové konania podľa zákona č. 278/1993 Z. z. 

Bližšie informácie môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.