Sektorové analýzy

Slovensko má dlhodobú tradíciu v niekoľkých priemyselných odvetviach, ide napríklad o strojársky, chemický, elektrotechnický, drevospracujúci
a potravinársky priemysel.

 
Slovensko sa stalo jedným zo svetových lídrov v automobilovom priemysle po tom čo sa svetoví výrobcovia áut PSA (Trnava) a KIA Motors (Žilina) pridali k už dávnejšie etablovanému závodu Volkswagen pri Bratislave.
Slovenský automobilový priemysel sa približuje k pokoreniu hranice produkcie viac ako milióna áut ročne a už niekoľko rokov za sebou patrilo Slovensku svetové prvenstvo v počte vyrobených áut na obyvateľa.
 
V budúcnosti sa však Slovensko chce viac orientovať na podporu produkcie a služieb s vyššou mierou pridanej hodnoty ako aj podporu ICT, SSC a najmä výskumno-vývojových projektov.
 
Jedným zo strategických krokov Slovenska v rámci prílevu zahraničných investícií je aj výrazná podpora a prezentácia domáceho slovenského výskumno-vývojového prostredia.
Kvalitný a rozvinutý výskum a vývoj patri medzi kľúčové znaky vyspelých krajín a výrazne napomáha rastu hospodárskej úrovne krajiny, trvalo udržateľnému rozvoju a je úzko spojený na podporu vedomostnej spoločnosti a ekonomiky založenej na inováciách.
 
Agentúra SARIO sleduje  vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.