Podnikateľská misia na Kubu

V decembri 2016 agentúra SARIO zorganizovala podnikateľskú misiu na Kubu pod názvom Obalové, odpadové a vodné technológie pre Kubu, ktorej sa zúčastnilo 5 slovenských firiem. Misia bola organizovaná v rámci projektu UNIDO: Strenghtening Alliances for Promoting Investment and SMEs cooperation between Cuba and Slovakia in Priority Sectors.
 
Záujem o spoluprácu so slovenskými firmami v predmetných sektoroch prezentovalo kubánske veľvyslanectvo v SR. Projekt bol iniciovaný Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) na základe predošlých diskusií o využiteľnosti členstva SR v tejto organizácii na poskytnutie technickej asistencie pre slovenské firmy so záujmom o investovanie na Kube.
 
Cieľom misie bolo oboznámiť slovenské firmy s investičnými
podmienkami na Kube, nadviazať kontakty s kľúčovými aktérmi (ministerstvá, podnikateľské skupiny a jednotlivé podniky), predstaviť konkrétne príležitosti v sektoroch obalového, odpadového a vodného hospodárstva na Kube a ponúknuť pre ne slovenské riešenia a poskytnúť technickú asistenciu slovenským firmám pri ich ďalších krokoch pri investovaní na Kube.
 
Program misie bol zložený z 2 podnikateľských fór ako aj B2B
rokovaní, návštev podnikov a špeciálnej rozvojovej zóny. Počas prvého podnikateľského fóra bolo predstavené investičné prostredie na Kube, investičný zákon, projekty pripravené pre zahraničných investorov za
účasti Obchodnej komory Kubánskej republiky, zástupcov Ministerstva zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky, UNIDO
a veľvyslanca SR na Kube.

Následne prebehlo predstavenie kľúčových partnerov pre vybrané sektory
a B2B/B2G rokovania s nimi. Podnikatelia navštívili Špeciálnu rozvojovú zónu Mariel, kde boli predstavené zvýhodnené investičné príležitosti a potenciál tejto zóny z pohľadu celého stredoamerického regiónu ako aj Acueducto Albear a rokovala s vodárenskou spoločnosťou Aguas de La Habana.

Venovali si tiež obalovým technológiám a pri návšteve v tlačiarenskej spoločnosti ESGRAF bol predstavený investičný projekt na rozšírenie výroby plastových obalov. Druhého podnikateľského fóra sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev obchodu, priemyslu, energetiky, životného prostredia. Za účasti ekonomického diplomata ZÚ Havana boli detailne predstavené riešenia slovenských firiem a kubánske projekty v nadväznosti na spôsobilosti SK firiem – spracovanie pevných komunálnych odpadov v 6 provinciách, záujem o výstavbu odsoľovacích jednotiek pri čističkách odpadových vôd.

SARIO zdieľalo skúsenosti z podpory získavania zahraničných investícií
a podpory obchodu s Obchodnou komorou Kubánskej republiky
a Ministerstvom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky.
 
Slovenské spoločnosti prejavili záujem napr. o spoluprácu na
regionálnom projekte na komplexné zabezpečenie vodohospodárskeho systému (dodávka vody do domácností, znižovanie strát v systéme,
meranie spotreby domácností, odpadové vody, údržba a pod.) v spolupráci
s Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado (GEAAL) a Instituto nacional de recursos hidraúlicos (INRH). Zaujímavou príležitosťou môže
byť výstavba čističiek odpadových vôd pre novostavané hotely a výrobu potravín, a v spolupráci s firmou CEDAI Empresa de automatización
integral pri stavbe odsoľovacích jednotiek.

Slovenské firmy zaujali aj projekty v regiónoch na spracovanie pevného komunálneho odpadu a zabezpečenie kompletného cyklu končiaceho výrobou energie združenia Unión de empresas de recuperación de materias primas. Taktiež bol prezentovaný záujem o spracovanie organického odpadu na výrobu elektrickej
energie (bioplynové stanice).
 
Agentúra SARIO počas tejto pracovnej cesty prehĺbila spoluprácu
s Obchodnou komorou Kubánskej republiky a s regionálnou kanceláriou UNIDO v Havane. Tieto kontakty využije ďalej na podporu obojstranných slovensko-kubánskych záujmov v oblasti podpory vzájomného
obchodu a investícií.