SARIO Business Link — CONECO 2017


Videozáznam 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala dňa 22.3.2917 odborný seminár  Podpora podnikateľských subjektov-aktuálne projekty a výzvy , ktorý sa konal ako sprievodný program veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA 2017 v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA v Bratislave ako prvé zo série podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link 2017.
 
Počas konferencie boli prezentované praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva,  možnosti financovania inovatívnych  EÚ projektov, tiež proexportné nástroje agentúry SARIO. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR na seminári Podpora podnikateľských subjektov prezentovalo poslednú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je určená pre podnikateľské subjekty.
S ohľadom na aktuálnosť tejto výzvy, nové aspekty a špecifické prvky Ministerstvo hospodárstva SR má záujem priamo podnikateľským subjektom bližšie vysvetľovať  možnosti podpory zo štrukturálnych fondov, podmienky oprávnenosti a spôsob predkladania žiadostí, práve formou seminárov, akým bol aj seminár Podpora podnikateľských subjektov. Podnikatelia mali možnosť dozvedieť sa viac najmä o podmienkach oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, forme pomoci, intenzite pomoci, termínoch na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň boli podnikatelia upozornení na možnosť zúčastniť sa bezplatných informačných seminárov k danej  výzve.
Okrem prezentovania výzvy zabezpečili zástupcovia MH SR aj individuálne konzultácie pre záujemcov k danej výzve a poskytnutie základných informácií o možnostiach podpory zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP VaI v gescii MH SR.
Prezentovaná výzva: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/
Pozvánky na informačné semináre:
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_na_infoseminare_k_vyzve_/
 
SlovakAid ponúka viacero možností zapojenia sa do rozvojových programov.
V posledných rokoch významne rastie miera zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce vo svete. Podnikatelia vďaka vlastným inovatívnym postupom prichádzajú s efektívnymi riešeniami pre príjemcov pomoci, najmä prostredníctvom podpory ekonomického rastu, tvorby pracovných miest a vytvorenia prístupu k tovarom a službám pre dané komunity.  Podnikatelia sa môžu uchádzať o dotáciu na predkladané projekty v programových (Keňa, Afganistan, Moldavsko) a projektových krajinách (Ukrajina, Bielorusko, Gruzínsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Južný Sudán) a to prostredníctvom aktuálnych grantových výziev  vyhlásených dňa 17.3.2017 v rámci Programu rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností a Programu humanitárnej pomoci.
Maximálna výška dotácie sa líši v závislosti od danej výzvy a teritória
Pre podnikateľské subjekty, ktoré zatiaľ nemajú mnoho skúseností s realizáciou rozvojovej spolupráce existuje špecifický Program podnikateľských partnerstiev.
Podnikateľské subjekty sa môžu uchádzať o dotáciu do výšky 50 000 €, pričom sa preferujú intervencie v programových a projektových krajinách a v nasledujúcich sektoroch:
energetika, infraštruktúra, voda a sanitácia, životné prostredie, budovanie sociálnej infraštruktúry .
Prezentovaná výzva : http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/776-grantove-vyzvy-2017
 
ČSOB ponúka široké spektrum úverov ako možnosť na riešenie financovania EÚ projektov, či už ide o predfinancovanie alebo spolufinancovanie. Keďže podniky často riešia investíciu aj bez ohľadu na úspešnosť v grantovom projekte, v ČSOB sú  pripravení na ich financovanie aj v takomto prípade. Financovanie je vždy na individuálnej báze šité na mieru klientovi, podľa jeho potrieb a možností. K dispozícii na riešenie finančných potrieb aj pre potreby EU projektov aj mimo ich záberu je k dispozícii  viacero nástrojov. Sú to úvery so zárukou Európskeho investičného fondu COSME a InnovFin a úvery s podporou Európskej investičnej banky, či Rozvojovej banky rady Európy.
Viac o COSME:
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/uvery-eu#program-cosme
Viac o InnovFin:
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/uvery-eu#Program-InnovFin
Úvery zo zdrojov európskych bánk:
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/uvery-zo-zdrojov-europskych-bank

V prílohe nájdete prezentácie spoločností na stiahnutie.