Stážuj v SARIO!

STÁŽUJ V SARIO!
Aplikuj svoje vedomosti a zručnosti a získaj pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach rozvoja investícií a podpory exportu

KTO:
Študent, absolvent bakalárskeho stupňa VŠ

 • odborné zameranie:
  • spoločensko-vedné odbory (medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod, ekonómia, marketing, právo)
  • informatika, programovanie

KEDY:

 • pohovory s vybranými záujemcami sa uskutočnia priebežne podľa vopred dohodnutého termínu (osobne v BA)
 • stáž v SARIO je možná počas celého roka

PREČO: 
Získanie nových zručností v oblasti štátnej podpory investícií a exportu

 • prestížna pracovná skúsenosť
 • kontakt so zaujímavými ľuďmi z firemného, verejného aj štátneho sektora
 • získanie informácií a možnosti spolupráce pri vypracúvaní záverečných prác či ŠVOČ
 • certifikát o úspešnom absolvovaní stáže spojený s hodnotením študenta


Náplň stáže závisí od umiestnenia stážistu:

1/Odbor na podporu exportu a exportérov 

náplň stáže: spolupráca na organizácii medzinárodných podujatí; spolupráca pri tvorbe a redakcii teritoriálnych ekonomicko-obchodných analýz rôznych štátov sveta; spolupráca na projekte „Portál pre exportéra“; účasť na rokovaniach a administratívna podpora
predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, kreativita, organizačné zručnosti a dynamická povaha; pokročilá znalosť angličtiny (ďalšie jazyky sú výhodou); práca s MS Office
1/ Odbor na podporu slovenských poodnikateľov v regiónoch 
náplň stáže: podpora pri príprave analýz; nábory podnikateľov na medzinárodné podujatia; podpora pri príprave materiálov k ponukám nehnuteľností a aktualizácia databáz; účasť na podujatiach a ich spoluorganizácia; vyhľadávanie spoločností na základe profilov
predpoklady záujemcu: komunikatívnosť, dynamická povaha, analytické myslenie, práca s MS Office

AKO NA TO:
Vyberte si odbor a umiestnenie podľa Vašej preferencie.

 • priložte životopis v anglickom jazyku (v rozsahu max. 1 strany)
 • v predmete e-mailu uveďte „STÁŽ“ a vybraný odbor
 • e-mail zašlite Simone Novosadovej na adresu novosadova@sario.sk
 • prihlášky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky rozsahu a štruktúry nebudú akceptované