Podnikateľská misia do Istanbulu

Dátum: 
13 - 14 marec 2018
Miesto: 
Istanbul, Turecko
Kontakt: 

Igor Uhlik, T: +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Istanbulu (Turecko) v termíne 13. – 14. marcca 2018.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Cieľová skupina:

 • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR

 
Sektorové zameranie:

 • automobilový priemysel
 • energetika
 • IT sektor
 • iné

 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Priebežný program:

 • 12. 3. 2018 – Predpokladaný príchod účastníkov, neformálne stretnutie s predstaviteľmi generálneho konzulátu SR v Tureckej republike
 • 13. 3. 2018 – Prezentačná časť s možnosťou krátkej prezentácie vlastnej spoločnosti, B2B rokovania s tureckými spoločnosťami, neformálny networking, občerstvenie
 • 14. 3. 2018 – Návšteva tureckých spoločností, neformálne stretnutia, voľný čas, možnosť odchodu

 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:

 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • logistika v teritóriu
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO

 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer).
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii do Istanbulu, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. 2. 2018.
 
Poznámka:
V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 20. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.