Podnikateľská misia do Ruska

Dátum: 
09 - 12 apríl 2018
Miesto: 
Ruská federácia, Vladimir/Moskva
Organizátor: 
SARIO (Národný projekt), ZÚ SR v Moskve
Kontakt: 

Martina Babejová, E: martina.babejova@sario.sk, T: +421 2 58 260 271, M: +421 910 828 216

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci
so ZÚ SR v Moskve, organizuje v dňoch 9. – 12. apríla 2018 podnikateľskú misiu do Ruskej federácie.

 
 
Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov
 
Podnikateľská misia je určená pre malých a stredných podnikateľov mimo Bratislavského kraja.
 

Predbežný program:          
 
9. 4. 2018

 • odlet z Bratislavy

10. 4. 2018

 • Business fórum, Vladimir, Vladimirska oblasť
 • slávnostná recepcia

11. 4. 2018

 • účasť na IKT konferencii Capacity Russia & CIS 2018, Moskva

12. 4. 2018

 • odlet z Moskvy

 
Odvetvové a sektorové zameranie misie:

 • elektronický priemysel
 • informačné technológie
 • výroby stavebných materiálov
 • farmaceutický priemysel
 • transport a logistika
 • biotechnológie
 • strojársky priemysel
 • poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • nanotechnológie
 • cestovný ruch

 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť
podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej
činnosti.
 
Podpora zo strany SARIO zahŕňa:

 • organizácia tailor-made B2B stret­nutí so zahraničnými spoločnosťa­mi
 • zabezpečenie konferenčných prie­storov spolu s technickým vybave­ním a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • atraktívny sprievodný program – návšteva IKT konferencie Capacity Russia & CIS 2018, Moskva
 • spoločná preprava
 • nepretržitá asistencia zamestnan­cov agentúry SARIO

 
Podpora nezahŕňa:

 • cestovné a pobytové náklady
 • stravu

 
Prosíme všetkých záujemcov o účasť na misii o vyplnenie online prihlášky,
so všetkými povinnými náležitosťami.

O účasti na misii rozhoduje dátum a čas registrácie.
Neúplné alebo nepravdivo vyplnené prihlášky nebudú akceptované.

Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia na podnikateľskú misiu bola ukončená dňa 20. 3. 2018.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.