Aktivity zamerané na súkromný sektor — Programové obdobie 2014–2020

Nové programové obdobie 2014-2020 ponúka možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie pre subjekty z oblasti samosprávy, štátnej správy, ziskového súkromného sektora, neziskového súkromného sektora aj akademickej sféry.
 
V nasledujúcom prehľade operačných programov (OP), ktoré boli schválené Európskou komisiou, by sme vás chceli oboznámiť s komplexnou ponukou aktivít zacielených práve na podniky súkromného sektora.

 

P.č. Operačný program Riadiaci
orgán SR
Pridelené finančné prostriedky v EUR Termín
schválenia EK
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 28.10.2014
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373 29.10.2014
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 09.12.2014
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 28.10.2014
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415 18.12.2014
6. Efektívna verejná
správa
MV SR 278 449 284 27.11.2014
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 15.12.2014
8. Program rozvoja
vidieka
MPRV SR 1 545 272 844 13.12.2014
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 Zatiaľ
neschválené
  SPOLU 15 329 374 992
 

Aktuálne, príslušné riadiace orgány pripravujú k jednotlivým operačným programom programové dokumenty, ktoré budú upravovať proces a podmienky prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a následnú implementáciu.
 
V najbližšom období tiež očakávame zverejnenie výziev z Operačného programu kvalita životného prostredia a Programu rozvoja vidieka. Nasledovať budú výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie a ostatných operačných programov.
 
Z celkového počtu deviatich schválených operačných programov Európskou komisiou sa budeme prioritne sústreďovať na poskytnutie informácií a asistencie k siedmim z nich, ktorých zámerom je podpora subjektov zo súkromnej sféry.
 
V prípade záujmu o viac informácií a čerpanie financií z OP vyplňte krátky formulár.
 

1. OP Výskum a inovácie
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor :

 • podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom modernizácie a rozvoja infraštruktúry technologického zázemia výskumných inštitúcií
 • podpora dlhodobého strategického výskumu a výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP prostredníctvom nárastu vzniku nových MSP; Podpora internacionalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti vo fáze rozvoja

2. OP Ľudské zdroje
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:

 • aktivity smerujúce do zlepšenia vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania
 • podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily
 • podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

3. OP Integrovaná infraštruktúra
Príklady oprávnených aktivít  pre súkromný sektor:

 • zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov
  v digitálnej ekonomike
 • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov
 • zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

4. Integrovaný regionálny OP
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:

 • podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • investície v sektore vodného hospodárstva (vodovody, kanalizácie, ČOV)
 • revitalizácia zanedbaných objektov a areálov

5. OP Kvalita životného prostredia
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:

 • triedenie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov, výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, redukcia emisií znečisťovania ovzdušia,
 • protipovodňové opatrenia
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom energetickej efektívnosti

6. Program rozvoja vidieka
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:

 • investície do hmotného majetku formou investícií do poľnohospodárskych podnikovs, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
 • rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, investície do nepoľnohospodárskych činností
 • investície do rozvoja lesných oblastí

7. OP Rybné hospodárstvo
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:

 • investície do zlepšenia konkurencieschopnosti kvality akvakultúr, spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

Pripravené v spolupráci s ISA