Diverzifikačné aktivity SARIO - Formulár pre firmy so záujmom o konzultačnú podporu pri sektorovej diverzifikácii

Daný formulár slúži na získanie vstupných informácií o firmách so záujmom o bezplatnú konzultačnú podporu zo strany SARIO pri rozširovaní ich portfólia produktov a/alebo služieb v nových sektoroch, v ktorých vedia efektívne využiť svoj technologický potenciál a skúsenosti. Jeho vyplnenie nám pomôže získať základný prehľad o Vašej spoločnosti a efektívne tak nastaviť našu nadväzujúcu komunikáciu a konzultačné služby.

Diverzifikačné aktivity sa vzťahujú na firmy, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti priemyselnej výroby, priemyselného výskumu a vývoja, ako aj softvérového vývoja a podnikových služieb (SSC/BPO).

Uvedené informácie budú použité výhradne na účely konzultácie a bez predchádzajúceho súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.
Kontaktné údaje
Súčasné aktivity spoločnosti
Odberatelia
Cieľ diverzifikácie
(prosím popíšte stručne čo je motiváciou/príčinou Vášho záujmu o diverzifikáciu Vášho portfólia produktov/služieb, napr. zníženie dopytu v kontexte COVID-19 pandémie, transformácia dodávateľských sietí,...)
Iné doplňujúce informácie
(prosím popíšte stručne Vaše prípadné predchádzajúce skúsenosti s prienikom do nových sektorov a projekty, ktoré sektorovo nespadajú do Vašich hlavných oblastí činnosti)
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
 
□ zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím  a zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (E-bulletin) materiáloch súvisiacich s predmetným Podujatím, ako aj  
vyhotovenia, uverejnenia a šírenia mojej fotografie a výsledkov obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov mojej osoby na propagačné a marketingové účely a ako dotknutá osoba ďalej dávam privolenie so zaznamenaním prejavov mojej osobnosti, ktoré sa udeľuje v zmysle § 11 a nasl. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 
□ zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov o podujatiach a aktivitách prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu
 
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk alebo po dobu povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
 
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť svojich osobných údajov
právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
 
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov


Formulár je aktuálne v pilotnom režime. V prípade, že máte návrhy na jeho vylepšenie, dajte nám o nich prosím vedieť mailom na diverzifikacia@sario.sk.“