Dotazník - Preverenie záujmu slovenských spoločností o trhy Strednej a Južnej Ameriky a Karibskej oblasti

Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
 
□ zistenia záujmu o trhy LATAM a následného zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s organizáciu webinárov na dopytované témy,  účasťou na podnikateľských misiách do krajín LATAM, možnosťou vyhľadania obchodných partnerov v teritóriách LATAM,  sprostredkovanie kontaktov spoločnostiam, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu a možnosťou konzultácie s vybranými ekonomickými diplomatmi v krajinách LATAM v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi (ZÚ) v krajinách LATAM
 
□ zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov o podujatiach a aktivitách prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu
 
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a dotazníku, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk alebo po dobu povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
 
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť svojich osobných údajov
právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
 
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
 
Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že prenos osobných údajov z územia Slovenskej republiky na jednotlivé ZÚ SR v zahraničí (Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Havane) sa nepovažuje za cezhraničný prenos osobných údajov. MZVEZ SR a jednotlivé ZÚ rešpektujú a plnia svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré vyplývajú predovšetkým z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“. Viac o ochrane osobných údajov MZVEZ SR tu: https://www.mzv.sk/ochrana-osobnych-udajov