Slovenská kooperačná burza

Slovenská kooperačná burza je najdôležitejším partnerským stretnutím
slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov, organizovaným agentúrou SARIO pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Od roku 2007 do roku 2013 sa podujatie konalo pod názvom
Slovenská kooperačná burza, v roku 2014 nieslo názov Exportné fórum 2014. Počínajúc rokom 2015 patrí do série podujatí SARIO BUSINESS LINK.

Toto podujatie svojou históriou, inovatívnym prístupom a významom pre slovenskú medzinárodnú kooperačnú scénu prerástlo na najväčšie medzinárodné fórum obchodných, exportných a investičných príležitostí tohto druhu na Slovensku.

Podujatie je aktívnym nástrojom pri sprostredkovaní odbytu produkcie, subkontraktačných  ponúk a formovaní spoločných podnikov.
Je určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na:

  • energetiku
  • strojársky priemysel
  • automobilový priemysel
  • eletrotechnický priemysel
  • chemický priemysel
  • drevársky priemysel
  • IT  
  • inovácie, smart industry
  • elektromobilita 

Podujatie môže byť zamerané na určitý región, prípadne krajiny sveta s vysokým potenciálom nadviazania bilaterálnych obchodných vzťahov pre slovenské spoločnosti a ekonomiku SR, či vysokopotenciálny priemyselný sektor.  

Ročník Rok Miesto konania Počet firiem Partnerská krajina/ Zameranie Záštita
1 2007 Trenčín 113 x x
2 2008 Banská Bystrica 240 Česká republika x
3 2009 Prešov 249 Ruská federácia MH SR
4 2010 Nitra 120 Francúzsko MH SR
5 2011 Žilina 139 Srbsko MH SR
6 2012 Nitra 86 Bulharsko MH SR
7 2013 Bratislava 261 Ruská federácia MH SR
8 2014 Bratislava 149 *krajiny V4, Rakúsko minister hospodárstva
9 2015 Bratislava 205 *Centrálna Ázia (Čína) minister hospodárstva
10 2016 Bratislava 263 Automobilový priemysel MH SR l SK Press
11 2017 Nitra 84 Strojársky priemysel MH SR l SK Press
12 2017 Bratislava 123 Smart industry minister hospodárstva
13 2017 Košice 281 Prierez sektorov minister hospodárstva

Sprievodnými podujatiami  sú odborné konferencie, prezentácie spoločností, podpisy memoránd, okrúhle stoly, panelové diskusie.
Účasť firmy formou partnerstva jej ponúka vysokú pridanú hodnotu.

Videozáznamy z predchádzajúcich ročníkov nájdete na: 
https://www.youtube.com/channel/UCJSMDveYuDMkZ_koLDbPfJw