Help desk pre Ukrajinu

Help desk pre Ukrajinu 
Na základe deklarovaného záujmu ukrajinských investorov o Slovenskú republiku a vzhľadom na významný ekonomický potenciál Ukrajiny a reálne možnosti zvýšenia objemu prílevu investícií z Ukrajiny na Slovensko SARIO zriadilo tzv. 'Help desk pre Ukrajinu', ktorý bude slúžiť potenciálnym ukrajinským investorom a zástupcom slovenského podnikateľského prostredia, ktorí majú záujem o obchodné aktivity na Ukrajine.

Služby SARIO pre potenciálnych ukrajinských investorov:

 • Poskytnutie dôkladných informácií o slovenskom podnikateľskom prostredí vrátane sektorových a regionálnych analýz
 • Asistencia pri implementovaní investičných projektov
 • Konzultačná činnosť v oblasti investičnej pomoci
 • Asistencia pri procese žiadostí o investičné stimuly
 • Pomoc pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • Identifikácia a ponuka vhodných lokalít z existujúcej databázy nehnuteľností SARIO
 • Podporné/asistentské služby súvisiace s možnou investíciou
 • Asistencia pri získavaní pracovných povolení a povolení na pobyt na území SR
 • Systematické riešenie problémov a lobovanie na úrovni samospráv a štátnej správy
 • Identifikácia vhodných dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • Pomoc ušitá na mieru konkrétnemu investorovi


Služby SARIO pre slovenských podnikateľov:

 • Sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na Ukrajinu a ukrajinských dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia
 • Organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií na Ukrajine a na Slovensku
 • Prehľad možností jednotlivých odvetví priemyslu na Ukrajine
 • Vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov na Ukrajine podľa zadaných kritérií
 • Asistencia pri hľadaní subkontraktačných príležitostí na Ukrajine
 • Výmena informácií a spolupráca s partnerskými ukrajinskými organizáciami
 • Sústreďovanie informácií o atraktívnych podujatiach na Ukrajine
 • Zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na ukrajinských veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia
 • Poskytovanie informácií o trhu Ukrajiny (analýzy, bariéry, formy podnikania, konkurencia a pod.)


Kontaktná osoba:

Tomas Sandor 
Konzultant SARIO
E: tomas.sandor@sario.sk