Prieskum trhu

Pod pojmom prieskum trhu tu rozumieme získavanie  informácií potrebných na presadenie sa na zahraničnom trhu.

Realizácia komoditného alebo teritoriálneho prieskumu trhu Vám pomôže pri výbere jedného alebo viacerých zahraničných trhov, na ktoré chcete expandovať. Prieskum trhu by nemal byť podceňovaný ani vnímaný len ako formalita. V praxi je prieskum trhu významným nástrojom, ktorý dokáže vopred eliminovať množstvo problémov a prípadné sklamanie. Z hľadiska spôsobu získania údajov je možné využiť tzv. prieskum od stola, alebo terénny výskum priamo v danom teritóriu. Spravidla sa využívajú obidva spôsoby.

Teritoriálny prieskum
Náplňou teritoriálneho prieskumu je získavanie všeobecných informácií o zahraničných trhoch, makroekonomických ukazovateľoch krajín, daňových systémoch, existencii významných podporných inštitúcií, colných podmienok či technických normách a predpisoch o ochrane spotrebiteľa.

Teritoriálne informácie poskytujú o svojich krajinách najmä obchodné komory, exportno-importné banky a špecializované organizácie zamerané na podporu zahraničného obchodu.

Okrem toho však existujú celosvetové informačné zdroje, kde je možné požadované údaje vyhľadať.

Medzi tie najvýznamnejšie patria
:


Upozornenie: stránky v cudzom jazyku je možné preložiť prostredníctvom služby Google Translate aj do slovenčiny. 

Komoditný prieskum
V prípade komoditného prieskumu je pozornosť venovaná vybraným druhom tovarov obchodovaných na danom zahraničnom trhu. V tejto fáze prípravy na export by mal komoditný prieskum dať odpoveď na celý rad dôležitých otázok. Jednotlivé činnosti zahrnuté do komoditného prieskumu je možné zahrnúť do niekoľkých okruhov:

  • prieskum potrieb trhu
  • prieskum spotrebiteľov na danom trhu
  • prieskum konkurencie
  • prieskum cien a súvisiacich faktorov
  • prieskum obchodných metód
  • technický prieskum a prieskum zvyklostí na danom trhu

V tejto časti ide o vymedzenie hlavných konkurentov a zákazníkov na danom trhu, požiadaviek na tovar, cien konkurencie a podobne.

Ako tieto informácie získať
Okrem analýzy miestnych odborných časopisov, reklamy konkurencie, návštevy odborných výstav a veľtrhov  je možné získať zahranično-obchodné štatistiky o jednotlivých krajinách na internetových stránkach regionálnych obchodných komôr, centrálnej banky, relevantného ministerstva, resp. obchodných radcov SR pôsobiacich v danej krajine.

V tejto súvislosti je ale potrebné zdôrazniť, že komoditný výskum určitého trhu je kontinuálny proces a pokračuje po celú dobu, počas ktorej sa vaša firma na tomto trhu realizuje.

Užitočné linky
Zoznamy štatistických úradov - kvalitný informačný servis
IHS Global Insight - ekonomicko-obchodné analýzy poskytuje portál
Svetová obchodná organizácia - správa o svetovom obchode 2013 a iné
Svetová banka - kvalitný informačný servis
Asian Development Bank - zahranično-obchodné a socioekonomické údade krajín sveta

Upozornenie: stránky v cudzom jazyku je možné preložiť prostredníctvom služby Google Translate aj do slovenčiny.