Prečo investovať na Slovensku

POLOHA
Strategická poloha v srdci Európy s výborným exportným potenciálom

BEZPEČNOSŤ A STABILITA
Jedna z najbezpečnejších a politicky najstabilnejších krajín Európy
(Credit Insurance Group Credendo)

EUROZÓNA
Člen od roku 2009 ako jedna z mála krajín v regióne

KVALIFKOVANÁ PRACOVNÁ SILA
Efektívna, kvalifikovaná a lojálna pracovná sila s vynikajúcimi viacjazyčnými zručnosťami

PRODUKTIVITA
Najvyššia produktivita práce v regióne (Eurostat)

ATRAKTIVITA PRE INVESTOROV
Vláda SR kontinuálne zvyšuje kvalitu miestneho podnikateľského a investičného prostredia  

INOVATÍVNOSŤ
Najvyšší podiel pozícií s vyššou pridanou hodnotou v regióne, pripravenosť
na nové investície do R&D a inovácií (OECD)

OTVORENOSŤ
Jedna z najotvorenejších ekonomík v rámci celej EÚ (Eurostat)

ROZVINUTÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Rozvinutá a naďalej neustále rastúca sieť infraštruktúry, pokiaľ ide o cestné, železničné a letecké spojenia

PODPORA
Atraktívna schéma investičných stimulov a špeciálny daňový režim pre výskumno-vývojové aktivity

Bližšie informácie o výhodách investovania na Slovensku Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.