R&D

Slovensko je krajinou s konkurenčným najmä technických zázemím a s dlhoročnou tradíciou priemyselného výskumu a vývoja. Disponuje aktívne pôsobiacim výskumno-vývojovým personálom participujúcim na špičkových domácich a medzinárodných projektoch.

Slovensko má dostupnú inžiniersku a vedeckú základňu, má vybudovanú R&D sieť tvorenú priemyselnými výskumno-vývojovými organizáciami, vedecko-výskumnými pracoviskami na technických a prírodovedných univerzitách, výskumnými ústavmi Slovenskej akadémie vied a zahraničnými R&D centrami.

Táto R&D základňa je dobre prepojená aj s ďalšími zainteresovanými inštitúciami ako sú priemyselné združenia, zväzy, klastre, agentúry na podporu výskumu, vývoja a inovácií, biznis inovačné centrá a inkubátory, vedecko-technologické parky, ale aj softvérové vývojové firmy.

O schopnostiach slovenských výskumníkov, vývojárov a inžinierov sa už presvedčili viaceré zahraničné spoločnosti, ktoré si zriadili na Slovensku svoje R&D centrá ako napríklad: Johnson Controls, ON Semiconductor, Leoni, BSH, ThermoSolar, Sauer Danfoss, Krauss Maffei, Ness, Siemens, Alcatel-Lucent, Mühlbauer, Continental Automotive Systems, Elastogran a ďalšie.

SARIO podporuje aktivity pre budovanie, rozvoj a popularizáciu slovenského výskumno-vývojového prostredia.

Informácie o možnostiach investícií do výskumu a vývoja a ich finančnom krytí Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.