R&D

Výskum a vývoj (R&D) sú jedným zo základných predpokladov konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja ekonomiky i spoločnosti akejkoľvek krajiny. V súčasnosti Slovensko disponuje zásluhou úspešných domácich, ako aj zahraničných subjektov bohatými R&D kapacitami v súkromnom sektore, ale aj vedecko-výskumnými pracoviskami na technických univerzitách či Slovenskej akadémii vied.
 
Hoci možno Slovensko stále považovať za priemyselnú a najmä automobilovú veľmoc, hlavná pozornosť sa čoraz viac zameriava na investičné projekty s vyššou pridanou hodnotou a na činnosti so značným stupňom vedeckého a výskumného potenciálu. Práve prílev takýchto investícií sa SARIO snaží aktívne podporovať prostredníctvom prezentácie investičnej pomoci pre technologické a R&D centrá, ako aj šírením povedomia o daňovom režime dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj.
 
Bližšie informácie o možnostiach investícií do technologických a R&D centier na Slovensku ako aj R&D superodpočte Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.