Horizont 2020

 

O Programe Horizont 2020
 
Rámcový program Horizont 2020 je zameraný na podporu inovačných aktivít a užšiu spoluprácu medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím.

Cieľom seminára je sprostredkovať vybraným podnikateľským subjektom bližšie informácie o možnostiach spolupráce, ktoré ponúka program Horizont
ako aj o výskumnom potenciále a expertíze tímov na STU. 

Program EU Horizont 2020

 • (nahrádza končiaci 7. rámcový program na podporu výskumu)
 • nový, sedemročný program financovania výskumu a inovácií
 • Horizont 2020 sa ešte viac zameria na premenu vynikajúcich nápadov na predajné výrobky, procesy a služby

Nástroj pre Malé a stredné podniky (MSP)
v programe Horizont 2020

 • je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné podniky budujúci na dlhoročných
 • skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín
 • je flexibilný, transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov
 • je otvorený aj jednotlivým malým a stredným podnikom (MSP) bez potreby konzorcií
 • financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych
 • produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do 2,5 mil. eur)
 • poskytuje takmer 3 mld. eur na realizáciu vyše 5000 projektov štúdií uskutočniteľnosti a 2000 projektov vývoja počas trvania programu Horizont 2020
 • umožňuje účasť výskumno-vývojových organizácií prostredníctvom subdodávok