Štátna pomoc

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora
o umiestnení jeho investície je nesporne aj objem a štruktúra
pre neho dostupných investičných stimulov.


Slovenská republika sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi
a investičné stimuly sú jedným z nástrojov, ktoré by mali motivovať investorov, aby umiestnili svoje nové prevádzky prioritne v menej rozvinutých regiónoch, t.j. v oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti.

Pozitívny vplyv novej investície by sa mal prejaviť vytvorením nových pracovných miest, príležitosťami na uplatnenie sa absolventov a zároveň
aj vytvorením nových podnikateľských možnosti pre miestne spoločnosti. Sekundárnym cieľom je zatraktívnenie Slovenska pre investície s vysokou pridanou hodnotou.

Viazanosť na konkrétny región je jednou zo základných čŕt investičných stimulova a podmienky pre ich poskytnutie sú rovnaké ako pre zahraničných tak aj pre tuzemských podnikateľov.

Príslušná legislatíva delí projekty, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou do týchto kategórií:

  • priemyselná výroba
  • technologické centrá
  • kombinované projekty priemyselnej výroby a technologického centra
  • centrá podnikových služieb

Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať.

Investičná pomoc môže byť poskytnutá vo forme:

  • dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
  • úľavy na dani z príjmov
  • príspevku na vytvorené nové pracovné miesta
  • prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom

Legislatívny rámec investičnej pomoci v Slovenskej republike tvorí
Zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci, ktorý je plne v súlade
s legislatívou EÚ.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečítajte si odpovede na najčastejsie otázky
ohľadne investičnej pomoci v priloženom letáku.