Komunikačné webináre pre Slovenskú space komunitu

Našim cieľom je pomôcť startupom, firmám, akademikom a vedcom prezentovať sa v online priestore, ale aj zlepšiť si svoju pozíciu napríklad pri prezentácii svojich projektov pred investormi. Preto sme pripravili dva bezplatné webináre s hosťami Danielou Jović a Danielom Majlingom. 
 
23.3.2022 16:00 - 18:00, online MS Teams
Komunikačná stratégia, ako si stanoviť jej základy /  LinkedIn, tipy ako využiť jeho potenciál
 
  • Lenka Tkáčová, manažérka pre PR a organizačné aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie.
  • Daniela Jović, riaditeľka predaja a komunikácií v spoločnosti Spacemanic s vášňou pre LinkedIn. Jej poslaním je pomôcť jednotlivcom vybudovať si silný osobný profil a stať sa ambasádorom značky (nielen) v NewSpace odvetví.
 
30.3.2022 16:00 - 18:00, online MS Teams
Prezentovanie, ako zaujať a predať sa / UX , ako má vyzerať dobrý web 
 
  • Michal Brichta, šéf priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.
  • Martin Majling, Head of UX Design, FlowBakery. Viac ako 15 rokov pracuje oblasti dizajnu digitálnych produktov a služieb, podieľal sa na výskume, návrhu a testovaní inovačných riešení pre lídrov na slovenskom trhu.
vybrať si môžete samozrejme aj obidva
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
 
□ zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím  a zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (E-bulletin) materiáloch súvisiacich s predmetným Podujatím, ako aj  
vyhotovenia, uverejnenia a šírenia mojej fotografie a výsledkov obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov mojej osoby na propagačné a marketingové účely a ako dotknutá osoba ďalej dávam privolenie so zaznamenaním prejavov mojej osobnosti, ktoré sa udeľuje v zmysle § 11 a nasl. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 
□ zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov o podujatiach a aktivitách prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu
 
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk alebo po dobu povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
 
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť svojich osobných údajov
právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
 
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov