×

SARIO — Partner v regiónoch, Liptovská Teplička

Konferencia „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa partnersky podieľala na organizácií konferencie „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“, ktorá sa konala dňa 10.mája 2016 v Liptovskej Tepličke. 

Podujatie bolo určené pre predstaviteľov samosprávy a podnikateľskej sféry najmenej rozvinutých okresov v podtatranskom regióne.
Nosnou témou konferencie bola problematika možností podpory projektov verejného a súkromného sektora formou investičných stimulov a grantových schém pre rok 2016 v kontexte zákona o znevýhodnených okresoch.

Podujatie zahájil Peter Duda, štatutárny zástupca Pro Tatry, o.z., príhovorom, po ktorom nasledovala prezentácia pána riaditeľa ÚPSVaR v Kežmarku Milana Gacíka na tému „Dostupnosť a disponibilita pracovnej sily, požiadavky zamestnávateľov a možnosti podpory z národných projektov“.
Akčný plán okresu Kežmarok predstavil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Primátor mesta definoval systémové problémy regiónu s hlavnými cieľmi a následnými opatreniami v prioritných oblastiach rozvoja. Mesto Kežmarok pripravuje v najbližšom čase výstavbu II. etapy priemyselného parku, ktorá poskytne potenciálnym investorom až 10 ha voľných kapacít. Kežmarok sa už čoskoro bude môcť pochváliť, ako jediné mesto na Slovensku, špecifickým Regionálnym centrom vzdelávania, ktoré bude pozostávať z integrácie stredných škôl do jedného komplexu vzdelávania.

V programe konferencie  vystúpil zástupca riaditeľa odboru investičných projektov agentúry SARIO Dominik Susa, ktorého prezentácia bola zameraná na schému investičnej pomoci vrátane možnosti podpory v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Veronika Hluchá prezentovala aj  proexportné služby agentúry a sériu kooperačných podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO BUSINESS LINK. Záverečné slovo patrilo zástupcovi regionálnej kancelárie SARIO v Košiciach, Marekovi Ungradymu, ktorý predstavil pripravenosť priemyselných zón v kontexte požiadaviek zahraničných investorov. Okrem hlavného programu mali účastníci možnosť bližšie konzultovať so zástupcami agentúry SARIO schému investičnej pomoci.

Agentúra SARIO aktívne prezentuje možnosti investičnej pomoci pre najmenej rozvinuté okresy prostredníctvom rôznych podujatí. Zúčastnení predstavitelia samosprávy ako aj podnikateľskej sféry majú prostredníctvom takýchto podujatí možnosť bližšie spoznať rôzne formy podpory investičných projektov.