Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činností SARIO

Strategický orgán Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činností SARIO (ďalej len Rada) bol zriadený dňa 1. júla 2013 na základe Rozhodnutia č.8/2013 MH SR, Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine SARIO z dôvodu lepšej koordinácie, riadenia, integrácie a akcelerácie výkonu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Dodatok č. 2 je splnením úlohy B2 uloženej uznesením vlády č.272/2013 z 5. júna 2013. Ministerstvo hospodárstva SR prerokovalo návrh organizačných zmien SARIO v spolupráci s Úradom vlády SR (Zbor poradcov predsedu vlády) a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pričom predmetom Dodatku č. 2 je zriadenie Rady pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činností SARIO.

Rada vznikla z iniciatívy predsedu vlády SR Roberta Fica.
Do jej kompetencií patrí okrem iného:

 • Koordinácia činností SARIO vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy
 • Prijímanie strategických rozhodnutí týkajúcich sa smerovania a činností SARIO
 • Operatívna koordinácia ďalšieho smerovania agentúry, schvaľovanie ročných plánov činnosti SARIO a schvaľovanie priebežných kvartálnych správ o činnosti SARIO      

Rada je menovaná ministrom hospodárstva SR a všetky kľúčové strategické rozhodnutia komunikuje priamo na predsedu vlády SR, ministra hospodárstva SR, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR, podpredsedu vlády a ministra financií SR.

Rada sa skladá zo siedmich členov, a to:

 • Jedného člena na návrh predsedu vlády SR:
  Peter Magvaši – predseda Rady
 • Jedného člena na návrh ministra hospodárstva SR:
  Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz– člen Rady
 • Jedného člena na návrh podpredsedu vlády a ministra financií SR:
  Štátny tajomník MF SR Radko Kuruc – člen Rady
 • Jedného člena na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:
  Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek – člen Rady
 • Jedného člena na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
  Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš
 • Dvoch členov na návrh predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: Peter Mihók – zástupca predsedu Rady, Vladimír Kestler – člen Rady

Základné dokumenty:

Program rokovaní: