×

O nás

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátnou agentúrou Slovenskej republiky a spadá do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

 • Misia

  Misiou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu je akcelerovať investičný a exportný potenciál Slovenska so zámerom vytvoriť z krajiny technologické centrum atraktívne pre zahraničných investorov, expertov a potenciálnych obchodných partnerov.

  Rozvíjať exportný potenciál v globálne konkurencieschopných odvetviach a teritóriách, podporovať expanzie etablovaných firiem, zahraničné investície, zvyšovať zamestnanosť v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a všetkých regiónoch v súlade so stratégiou a hospodárskou politikou Vlády Slovenskej republiky.

 • Vízia 

  Predstaviť Slovensko ako atraktívne biznisové centrum pre zahraničných investorov s cieľom vytvárania pracovných miest prednostne v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a prezentovať slovenské firmy ako spoľahlivých a konkurencieschopných obchodných partnerov. 

  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií prispieva k naplneniu misie iniciovaním transferu technológií, spájaním vedeckej a komerčnej sféry, poskytovaním efektívnych proklientských služieb, nástrojov a platforiem pre podniky orientované na internacionalizáciu, rozvíjaním exportných príležitostí produktov a služieb.

 • Kto sme

  Tím ľudí, ktorí vďaka svojej odbornosti, kompetentnosti a profesionálnej  sieti kontaktov posúva veci vpred. Popri službách na podporu prílevu investícií a rozvoja zahraničného obchodu reagujeme na aktuálne trendy a požiadavky našich cieľových skupín. 

  Vďaka novým službám pre klientov sme sa stali globálnym expertným a konzultačným tímom nielen pre komerčné subjekty, ale aj pre zástupcov verejnej správy a samospráv, globálnych spoločností, veľvyslanectiev či akademickej obce.

 • Základné hodnoty 

  1. excelentnosť

  2. nadšenie

  3. tímová práca

  4. profesionalita

 • Strategické ciele

  Rast investícií s exportným potenciálom a dôrazom na: a) vyššiu pridanú hodnotu, priame investície do výskumu a) vývoja a transfer technológií;          
  b) diverzifikáciu sektorov – prezentácia Slovenska ako destinácie pre elektrotechnický priemysel, IT, priemysel vrátane elektromobility;   
  c) rast zamestnanosti v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska – znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, podpora malých a stredných podnikov;   
  d) šírenie a napĺňanie posolstiev značky Slovensko.

  Systematická podpora etablovaných investorov pri ich rozširovaní a inovácií v smerovaní na možnosti zvýšenia finalizácie produkcie v Slovenskej republike s dôrazom na:   
  a) komplexné služby podporujúce ich ekonomický rast;   
  b) podporu expanzií a technologického výkonu;   
  c) zapájanie lokálnych subjektov do dodávateľských reťazcov do zahraničných investorov – internacionalizácia MSP v zahraničí, podpora teritoriálneho rastu MSP;          
  d) zvyšovanie záujmu o joint venture projekty slovenských subjektov.

  Posilňovanie prepojenia slovenských subjektov v rámci jednotnej zahraničnej politiky prostredníctvom: a) podpory nárastu exportu produktov a služieb v strategicky dôležitých odvetviach, najmä do rýchlorastúcich trhov; b) podpory exportu technológií, inovácií a investícií; c) podpory účasti na významných veľtrhoch a výstavách; d) šírenia a napĺňania posolstiev značky Slovensko. 

 • OCENENIA

  • Ocenenie za investičný projekt na AIM 2018 SARIO najlepšia investičná agentúra v SVE a Turecku 2017
  • Najlepšia investičná agentúra regiónu východnej Európy v hodnotení časopisu Site Selection magazine 
  • Medzinárodné renomé služieb podpory investícií SARIO bolo potvrdené ocenením Najrýchlejšie sa rozvíjajúca investičná agentúra v Európe pre rok 2003 ako aj Najlepšia európska investičná agentúra pre high‒tech investície na svetovej investičnej konferencii vo francúzskom La Baule pre rok 2007