ISDR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vypracovala dokumenty v iniciačnej fáze k plánovanému projektu Interaktívny systém dodávateľských reťazcov. Vybudovanie Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov je jedným z hlavných cieľov aktivity „Rozvoj dodávateľských reťazcov“ realizovanej v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“. Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Potreba vybudovať prehľadný komplexný interaktívny systém vznikla na základe snahy o systematický prístup k dodávateľským reťazcom. Primárnym dôvodom bol absentujúci prehľad o kľúčových sektoroch slovenského hospodárstva a podnikateľských subjektoch pôsobiacich na slovenskom trhu, dôležitý pre potreby štátnej a verejnej správy. Tým by sa vyriešil aj nevyhovujúci stav a systém práce pri realizácii sourcingových aktivít v rámci SARIO. Interaktívny systém si kladie za cieľ stať sa komplexným nástrojom mapujúcim dodávateľov tovarov a služieb pôsobiacich na území SR a poskytnúť im zároveň online marketingový priestor na propagáciu svojich produktov a služieb na globálnych trhoch.
 
Týmto sprístupňujeme na verejné pripomienkovanie výstupy inicializačnej fázy, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.
 
Dňa 25.02.2021 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom súboru pripomienkový formulár pripomienkovy-formular.xlsx
 
Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: petra.sasinkova@sario.sk  do 12.03.2021