Kvalifikačné programy

Na základe výstupov získaných z podaktivity Rozvoj dodávateľských reťazcov, ktorá jasne a presne zadefinuje spoločnosti s potenciálom rastu, bude nastavená realizácia Kvalifikačných programov, ktoré budú smerovať
k zvyšovaniu odbornosti MSP. Cieľom podaktivity je zreálniť možnosti MSP uchádzať sa o pozíciu Tier3, resp. Tier2 dodávateľov do kľúčových odvetví slovenského hospodárstva, čo sa očakávane prejaví v zvýšení miery zapájania slovenských MSP do subdodávateľských reťazcov doma
a v blízkom zahraničí a sekundárne zvýšením ich schopnosti presadiť sa na iných zahraničných trhoch.