Prieskum záujmu o účasť na veľtrhu La Rural v Argentíne (júl 2019)

Tento dotazník slúži na zistenie predbežného záujmu podnikateľských subjektov o účasť na multi sektorovom veľtrhu v Argentíne, La Rural, ktorý sa bude konať v júli 2019, presný dátum nie je ešte stanovený.
http://www.exposicionrural.com.ar/

Účasť spoločností bude formou participácie v spoločnom stánku pod hlavičkou MH SR a MZVaEZ SR.
Spoločnosť bude mať k dispozícií pult so stolom a stoličkami.

Náklady na účasť:
1) Časť realizácie stánku bude hradená z prostriedkov MH SR poprípade partnerov a účastníckych poplatkov vystavovateľov
2) Náklady na ubytovanie a dopravu si hradí spoločnosť sama

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely: • zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím a zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (E-bulletin) materiáloch súvisiacich s predmetným Podujatím • zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk. Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov: právo požadovať prístup k svojim osobným údajom právo na opravu osobných údajov právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov právo na prenosnosť svojich osobných údajov právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa. Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov