Ako uspieť vo výberových konaniach medzinárodných inštitúcií

Dátum: 
utorok, 25. február 2020
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Ako uspieť vo výberových konaniach medzinárodných inštitúcií.

Prednáška je určená poradenským spoločnostiam, právnym kanceláriám, projektovým, stavebným a technologickým firmám a privátnym subjektom, ktoré majú záujem ponúkať služby a práce v zahraničí pre medzinárodné organizácie.

Seminár je zameraný na súťaže EBOR (EBRD) a jednotlivých agentúr OSN, v súvislosti s ktorými  lektor Milan Oleríny v minulosti poskytoval poradenské služby. Milan Oleríny, majiteľ poradenskej a konzultačnej spoločnosti, ktorá sa venuje príprave zákaziek, výberovým konaniam a riadeniu stavebných projektov v súlade s praxou zaužívanou v zahraničí, má bohaté skúsenosti s projektami na Balkáne, v Strednej Ázii, Ruskej federácii, Moldavsku, Mongolsku, Egypte, v Číne a i.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 20. februára 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je seminár určený
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.