Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia pri podnikaní na zahraničných trhoch a novinky v medzinárodnom zdaňovaní

Dátum: 
utorok, 10. apríl 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Otvorenie slovenskej ekonomiky a  s  tým súvisiace podnikateľské aktivity spojené so zahraničím prinášajú nielen možnosť zefektívnenia ekonomických výsledkov podnikateľov, ale aj s tým spojené riziká, ktorým sa možno vyhnúť, resp. eliminovať ich vplyv len dobrou znalosťou ekonomických podmienok podnikania. Veľmi dôležitým faktorom na určenie ekonomickej efektívnosti podnikateľských aktivít je znalosť daňových zákonov.

Cieľom pripravovaného seminára je poskytnúť podnikateľom, ktorí expandujú do zahraničia, resp. ktorí len plánujú expandovať, bližšie informácie súvisiace s problematikou medzinárodného zdanenia so zameraním na fungovanie dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Podnikatelia sa tiež dozvedia viac o smernici Európskej rady proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj o základných princípoch transferového oceňovania a dôvodoch, prečo sa považuje za takú dôležitú súčasť medzinárodného zdaňovania.

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 6. apríla 2018 vyplnením registračného formulára.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.