BREXIT A CLO – aktuálna situácia z pohľadu colných povinností (webinár)

Dátum: 
utorok, 30. marec 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "BREXIT A CLO – aktuálna situácia z pohľadu colných povinností".

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je súčasťou Európskej únie a považuje sa za tretiu krajinu, t. j. za samostatné colné a daňové územie. Pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska už teda neplatia únijné pravidlá, ale uplatňuje sa najmä Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na druhej strane.
 
Cieľom webinára bude priblížiť jeho účastníkom aktuálnu situáciu v súvislosti s obchodovaním so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a pomôcť im tak zorientovať sa v nej v súvislosti s predmetom ich podnikateľskej činnosti.
 
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).  
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 23. marca 2021 prostredníctvom registračného formulára 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.