Cezhraničné obchodné transakcie z pohľadu DPH

Dátum: 
streda, 13. február 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, e-mail: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Problematika dane z pridanej hodnoty je na Slovensku stále diskutovanou témou. Keďže Slovensko  je súčasťou Európskeho spoločenstva, obchodné aktivity vnútri EÚ upravuje smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pričom niektoré jej ustanovenia sú záväzné pre všetky členské krajiny a niektoré sú voliteľné.

Uvedené môže spôsobovať odlišnosti v jednotlivých členských štátoch v oblasti zdaňovania transakcií daňou z pridanej hodnoty, ako aj v práve na odpočet dane.

Cieľom pripravovaného seminára bude objasniť jeho účastníkom uvedenú problematiku a pomôcť im zorientovať sa v nej. Lektor, skúsený odborník na danú oblasť, pán Mag. Branislav Kováč, sa tiež zameria na posúdenie transakcií medzi subjektmi zo Slovenska a tretími krajinami mimo EÚ, ako aj na vysvetlenie dovozu tovaru z tretích krajín a vývoz tovaru do tretích krajín.  

PROGRAM
 
09.45 — 10.00
 • registrácia účastníkov
10.00 — 12.00
 • Cezhraničné transakcie v rámci EÚ
 • Import z tretích krajín a DPH
  • miesto dovozu tovaru
  • daňová povinnosť pri dovoze tovaru
  • základ dane pri dovoze tovaru
  • odpočítanie DPH pri dovoze tvaru v priznaní DPH
  • doklady potrebné k preukázaniu práva na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru
  • oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
  • praktické príklady
12.00 — 12.15
 • prestávka
12.15 — 14.00
 • Export do tretích krajín a DPH
  • oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru
  • prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru
  • praktické príklady
 • Vrátenie DPH v inom členskom štáte a v tretích štátoch,
  tzv. VAT refund
14.15 — 15.00
 • diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 08. februára 2019 vyplnením registračného formulára.