Cezhraničné obchodné transakcie z pohľadu DPH

Dátum: 
streda, 5. február 2020
Miesto: 
Hotel pod Hradom, Matúšova 68/12, 911 01 Trenčín
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
 • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Problematika dane z pridanej hodnoty je na Slovensku stále diskutovanou témou. Keďže Slovensko  je súčasťou Európskeho spoločenstva, obchodné aktivity vnútri EÚ upravuje smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pričom niektoré jej ustanovenia sú záväzné pre všetky členské krajiny a niektoré sú voliteľné.

Uvedené môže spôsobovať odlišnosti v jednotlivých členských štátoch v oblasti zdaňovania transakcií daňou z pridanej hodnoty, ako aj v práve na odpočet dane.

Cieľom pripravovaného seminára bude objasniť jeho účastníkom uvedenú problematiku a pomôcť im zorientovať sa v nej. Lektor, skúsený odborník na danú oblasť, pán Mag. Branislav Kováč, sa tiež zameria na posúdenie transakcií medzi subjektmi zo Slovenska a tretími krajinami mimo EÚ, ako aj na vysvetlenie dovozu tovaru z tretích krajín a vývoz tovaru do tretích krajín.   
PROGRAM
 
09.45 — 10.00
 • registrácia účastníkov
 
10.00 — 12.00
 • cezhraničné transakcie v rámci EÚ
 • import z tretích krajín a DPH
 • miesto dovozu tovaru
 • daňová povinnosť pri dovoze tovaru
 • základ dane pri dovoze tovaru
 • odpočítanie DPH pri dovoze tvaru v priznaní DPH
 • doklady potrebné k preukázaniu práva na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru
 • oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
 • praktické príklady
  
12.00 — 12.15
 • prestávka

12.15 — 14.00
 • export do tretích krajín a DPH
 • oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru
 • prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru
 • praktické príklady
 • vrátenie DPH v inom členskom štáte a v tretích štátoch, tzv. VAT refund
 
14.15 — 15.00
 • diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 27. 01. 2020.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.