Content marketing v praxi

Dátum: 
štvrtok, 23. január 2020
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Content marketing v praxi.

Tvorba obsahu nie je len o článkoch na blog. Treba k tomu pristupovať koncepčne a dlhodobo. Na tomto seminári sa naučíte ako vytvoriť content marketingový plán, ako ho začleniť do SEE THINK DO CARE plánu, ako pripraviť redakčný kalendár, ako tvoriť obsah a ako zadávať contentové projekty.

Seminár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 20. januára 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je seminár určený
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.