Daň z príjmov a daňová uznateľnosť výdavkov (webinár)

Dátum: 
02 - 04 jún 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov.

Vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu COVID-19 sa Ministerstvo financií SR rozhodlo prijať niekoľko opatrení s cieľom posunúť niektoré daňové povinnosti pre podnikateľov. NR SR prijala zákon Lex Corona, ktorý rieši v čase pandémie lehoty na podanie daňových priznaní, na platenie dane, na platenie preddavkov na daň, ako aj na vrátenie daňových preplatkov. Tento zákon bol za krátky čas už niekoľkokrát novelizovaný.
 
Cieľom I. časti webinára bude ozrejmiť cieľ zákonných opatrení v oblasti daní, predovšetkým s dôrazom na daň z príjmov. Dotkneme sa však aj opatrení v oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z motorových vozidiel, zmeny v správe daní počas pandémie (prerušenie niektorých konaní, výkon daňových kontrol, daňové exekučné konanie, atď.), ako aj opatrení, resp. posunutí lehôt v oblasti účtovníctva.
 
II. časť webinára sa bude zaoberať témou vybraných problémov pri posudzovaní daňových výdavkov v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Medzi takého problémové oblasti patrí predovšetkým posudzovanie daňových a nedaňových rezerv, daňových a nedaňových opravných položiek (hlavne k pohľadávkam), daňové výdavky uznané až po zaplatení, ako aj dodanenie neuhradených záväzkov. Počas webinára sa budeme venovať aj daňovým a účtovným odpisom dlhodobého majetku.
 
I. časť  a II. časť webinára bude lektorovať skúsený odborník na dané oblasti Mag. et. Mgr. Branislav Kováč, daňový poradca a audítor, partner poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 26. mája 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.