Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 (webinár)

Dátum: 
05 - 06 máj 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19.

Problematika colných povinností pri exporte a importe tovaru je spojená zásadne so stykom s colnými orgánmi. Do procesu colného konania však nečakane vstúpil neželaný „nepriateľ“ v podobe COVID-19. Colné predpisy dokážu pri boji s COVID-19 výrazne pomôcť, keďže poznanie colnej nomenklatúry, systému oslobodenia od cla a DPH pri dovoze tovaru, vrátane zdravotníckeho materiálu, zariadení a liekov, je nástroj, ktorý dokáže vyrovnať nerovnováhu vytvorenú súčasnou pandémiou, aspoň čo sa týka materiálneho zabezpečenia. Zároveň je dobré poznať, aké sú súčasné vývozné obmedzenia, aký tovar spadá aj v dnešnej situácii pod „dual use“, ako sa realizuje colné konanie a či existujú vývozné obmedzenia na vývoz tovaru v tretích krajinách, ktorý sa bude dovážať na slovenský trh.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s problematikou uplatňovania colných predpisov pri exporte a importe tovaru s dopadom na súčasnú situáciu spôsobenú COVID-19. Aplikovanie colných predpisov sa týka každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, ale najmä držiteľov colných režimov a používateľov zjednodušených postupov. Webinár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi, a to konkrétne štatutárnym orgánom, výkonným pracovníkom, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom a ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy colnej legislatívy alebo zvažujú oboznámenie sa s touto problematikou.
 
I. časť webinára budú lektorovať skúsení odborníci na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník, a  JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., právny zástupca, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).  
II. časť webinára budú lektorovať  JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., a JUDr. Maroš Prosman, právny zástupca, bývalý colník a rovnako spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018). 


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 27. apríla 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.