Dovoz a vývoz tovaru v kocke

Dátum: 
utorok, 19. marec 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Problematika colných povinností pri exporte a importe tovaru je spojená so stykom s colnými orgánmi pri realizácii colného konania. Od 1. mája 2016 vstúpil do platnosti nový Colný kódex Únie, ktorý bol prijatý po reforme niektorých inštitútov colného práva s prihliadnutím na elektronizáciu colníctva, pričom po takmer dvoch rokoch od jeho uplatňovania v praxi sa do určitej miery stabilizovalo jeho aplikovanie pri colnom konaní. Poznanie colných povinností pri exporte a importe tovaru je preto ovplyvnené neustálym vývojom, o čom svedčí aj skutočnosť, že od 31. 7. 2018 je colnými predpismi nanovo definovaný napr. vývozca, schválenie miesta na predloženie tovaru colným orgánom a na dočasné uskladnenie atď.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s problematikou uplatňovania colných predpisov pri exporte a importe tovaru v praxi. Aplikovanie colných predpisov sa týka každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, ale najmä držiteľov colných režimov a používateľov zjednodušených postupov. Seminár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi, a to konkrétne štatutárnym orgánom, výkonným pracovníkom, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom a ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy colnej legislatívy alebo zvažujú oboznámenie sa s touto problematikou.
 
Seminár budú lektorovať skúsení odborníci na danú oblasť, JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., právny zástupca, v minulosti colník, ako aj autor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018), a Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a takisto bývalý colník.   
 
Program seminára
 
09:45 – 10:00     Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00    Úvod do colného konania pri exporte a importe tovaru
 • Clo
 • Colný status tovaru
 • Deklarant a jeho zástupca
 • Colné vyhlásenia
 • Rozdelenie colných režimov
 • Priblíženie colného režimu vývoz, spätný vývoz, prepustenie do voľného obehu
 • Colné konanie
 • Elektronické colné konanie pri exporte a importe tovaru
12:00 – 12:15     Prestávka
12:15 – 14:00     Štádia colného konania, predloženie, vykládka a prehliadka tovaru
 • Podanie, prijatie a overovanie colného vyhlásenia
 • Prepustenie tovaru
 • Iné formy štandardného colného konania
 • Predloženie tovaru colným orgánom
 • Vykládka a prehliadka tovaru
14:15 – 15:00     Diskusia a individuálne konzultácie

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Sario overuje oprávnenosť žiadateľa nasledovne:
 • overenie veľkosti podniku
 • overenie podmienky podniku v ťažkostiach
 • overenie neprekročenia limitu pomoci de minimis
 • overenie podmienok Schémy na podporu MSP v SR

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14. marca 2019.