Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí (webinár)

Dátum: 
04 - 05 november 2020
Miesto: 
online (Zoom)
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravuje webinár Exportnej akadémie na tému "Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí"

Podnikatelia naprieč Európskou úniou pripisujú duševnému vlastníctvu rastúci význam, či už je to pri ochrane a budovaní značky (ochranné známky), digitálneho obsahu (autorské právo, dizajny) alebo inovácií či know-how (patenty, obchodné tajomstvo). Tento praktický význam duševného vlastníctva ako efektívneho nástroja pri podnikaní sa znásobuje pri vstupe firmy na zahraničné trhy, kde podcenenie včasného zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva môže mať fatálne následky.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami využitia duševného vlastníctva pri podnikaní. Lektor, pán Tomáš Klinka, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR, upozorní tiež na kľúčové aspekty duševného vlastníctva smerom dovnútra firmy (zamestnanci), ako aj navonok (ochrana, licencovanie, vymáhanie), ktoré by mali byť zakomponované do obchodnej stratégie firmy s prihliadnutím na špecifiká zvoleného obchodného modelu.

Program webinára

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 27. októbra 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.