Exportná akadémia — BREXIT & Colné postupy

Dátum: 
štvrtok, 10. október 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Odborný seminár sa venuje špecifikám colných postupov podľa scenárov, ktoré nastanú po 31.10.2019, dokedy by mal britský parlament rozhodnúť o spôsobe odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej Únie. Spojené kráľovstvo sa stane „treťou krajinou“ vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ.

Cieľom seminára je previesť účastníkov všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Program seminára
 
09:45 – 10:00     Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00      BREXIT a zavedenie prechodného obdobia
                              Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných                                                postupov
                              Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh,                                            osobitné colné režimy, vývoz a reexport
                              Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu
                              Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie

12:00 – 12:15        Prestávka

12:15 – 14:00        Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred                                       odchodom
                               Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov
                               Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom                                       a databázam
                               Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným                                                     kráľovstvom

14:15 – 15:00         Diskusia a individuálne konzultácie

Registrácia
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr
do 3. októbra 2019.Pozrite si aj všeobecnú informáciu k Brexitu pre podnikateľov. 

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.