Exportná akadémia — Rusko − export/import tovaru a služieb

Dátum: 
utorok, 22. október 2019
Miesto: 
Villa Nečas, Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Ruská federácia (ďalej len RF) je tradičný partner Slovenskej republiky, aj keď štatistiky posledných rokov sa rôznia. Práve tento trh stále láka a bude lákať investorov a podnikateľov z celého sveta.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov so základnou legislatívou Ruskej federácie  upravujúcou export/import tovaru a služieb a priblížiť im tendencie a potreby ekonomiky RF aj v rámci sankčných podmienok. 
Cenné informácie z praxe získajú podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby a majú záujem aj o trh RF. Získaním trhov RF sa zároveň otvára cesta aj na trhy na celom území Euroázijského spoločenstva, ktorého je Rusko členom.

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Program seminára       
  
09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00               
  • Základné ekonomické ukazovatele RF,                                                              charakteristika hospodárstva, štatistika import/export RF voči ostatným krajinám, sankčné podmienky
  • Štruktúra tvorby HDP RF, tendencia a vývoj domáceho (ruského ) trhu, investície,dotácie a pririty štátu v rámci rozvoja ruskej ekonomiky
  • Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania, základné informácie o Euroázijskom priestore (RF je členom)
12:00 – 12:15                 Prestávka

12:15 – 14:00     
  • Založenie pobočky alebo spoločnosti v RF, právne  
  • Ako a kde odprezentovať svoju ponuku/dopyt, na čo klásť dôraz, formy e-podnikania, prezentácií
  • Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s ruskými obchodnými partnermi, čoho sa vyvarovať, na čo poukázať
14.15 – 15.00                 Diskusia a individuálne konzultácie

Registrácia
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr
do 14. októbra 2019.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 200 € do 1 000 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.