Exportná akadémia — Super odpočet nákladov na výskum a vývoj

Dátum: 
štvrtok, 12. september 2019
Miesto: 
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je nová efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 100 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane a stať sa tak viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu.

Na seminári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj a čo pre to treba urobiť. Seminár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Cieľom seminára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Seminár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Pre koho je seminár určený:
 • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
  so všetkými náležitosťami

PROGRAM SEMINÁRA
 
09.45—10.00
 • registrácia účastníkov

10.00—12.00 PRVÁ ČASŤ
 • Ako funguje daňový odpočet na výskum a vývoj (VaV)?
 • Koľko je možné získať z daňovej podpory na výskum a vývoj v roku 2019?
 • Ktoré výdavky sú do odpočtu spôsobilé?

12.00—12.15
 • prestávka

12.15—14.00 DRUHÁ ČASŤ
 • projekty VaV na účely daňového odpočtu
 • vymedzenie VaV na účely odpočtu
 • daňová podpora na Slovensku

14.15—15.00
 • diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr
do 9. septembra 2019.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.