Farnborough International Airshow 2018

Dátum: 
16 - 20 júl 2018
Miesto: 
Show Centre, ETPS Rd, Farnborough, GU14 6FD, Veľká Británia
Kontakt: 
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na významnom leteckom veľtrhu Farnborough International Airshow 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 16.-20. júla 2018.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh Farnborough International Airshow 2018 je významným veľtrhom v oblasti civilného, vesmírneho a vojenského leteckého priemyslu a súvisiacich technológií. Veľtrh vytvára priestor pre prezentáciu nielen firiem pôsobiacich v oblasti leteckého priemyslu, ale aj v nadväzujúcich odvetviach, ako napr. IT, smart technológie, automatizácia, robotika, kybernetická bezpečnosť, doprava a logistika.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Farnborough International Airshow 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, nepretržitú asistenciu počas trvania veľtrhu.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2.V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Farnborough International Airshow 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 5. júna 2018.

 

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 5. júna 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Farnborough International Airshow 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.