Inovácie a zlepšovanie vnútropodnikových procesov v MSP ako predpoklad úspešnosti v medzinárodnom meradle

Dátum: 
utorok, 31. júl 2018
Miesto: 
Hotel BOSS, Čepiel 1/1063, Žilina
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, E: jana.jarosova@sario.sk, T: +421 910 828 215

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila pre Vás seminár Exportnej akadémie v Bratislave na ďalšiu zaujímavú tému.
Ako máte vo firme nastavené vnútropodnikové procesy? Poznáte ich výhody a priestor v konkurenčnom boji s koncernami?  Viete prečo inovovať vo vašej firme aj z nefinančného pohľadu ?

Príďte dňa 31.7.2018 na seminár exportnej akadémie a dozviete a aké sú dynamické výhody MSP pri inovačných procesoch oproti koncernovým štruktúram, aké sú možné formy konkurenčnej výhody pre úspešnú expanziu do zahraničia iné zaujímavé informácie z oblasti správneho nastavenia vnútropodnikových procesov v malých a stredných firmách.

Program seminára 

09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov
 
10:00 – 12:00               Vnútropodnikové procesy
 • Súhrn niekoľkých definícii pre načrtnutie rámca semináru
 • Praktické aspekty dopadu nevhodných aplikácií teórií o vnútropodnikových procesoch (náčrt)
                                     Rozdelenie procesov
 • Vnútropodnikové procesy z pohľadu inovátorov
 • Pridaná hodnota v praxi – čo je reálna pridaná hodnota
 • Výhody a priestor pre MSP v konkurenčnom boji s koncernami.
 
12:00 – 12:15                Prestávka
 
12:15 – 14:00                Inovácie
 • Vysvetlenie základných pojmov (inovácia, patent, vývoj, duševné vlastníctvo, nápad...)
 • Inovácie ako nositeľ budúcej hodnoty firmy – nefinančný pohľad: prečo inovovať?
 • Predpoklad úspešných inovačných procesov: štruktúra a poriadok vo firme (používame príklad metodiky TPM – total productive maintenance / totálne produktívna údržba)
 • Dynamické výhody MSP pri inovačných procesoch oproti koncernovým štruktúram
 • Možné formy konkurenčnej výhody – potenciály pre úspešnú expanziu do zahraničia
 
                                    Ekológia, sociálna zodpovednosť,
                                    podpora zo štrukturálnych fondov
 • Inovácie a životné prostredie
 • Podporované aspekty projektových prepojení z rôznych oblastí – základné informácie
14:00 – 15:00               Individuálne konzultácie a diskusia


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu prosím vyplňte registračný formulár najneskôr do 26. júla 2018.