Interlight Moskva 2017

Dátum: 
07 - 10 november 2017
Miesto: 
IEC Expocentre, Moskva, Ruská federácia
Kontakt: 
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora
internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie
MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.


Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje
pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku
na medzinárodnom veľtrhu Interlight Moskva 2017, ktorý sa bude konať
v termíne 7. – 10. novembra 2017.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný veľtrh Interlight Moskva 2017 je jedinečný B2B veľtrh technického, verejného, dekoratívneho a LED osvetlenia, elektrotechnických komponentov pre osvetlenie a automatizáciu budov a domov (smart home) v Ruskej federácii a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Koncept veľtrhu je rozdelený do dvoch hlavných sekcií – Osvetlenie/Light a Stavby/Building.

Sekcia Osvetlenia/Light je zameraná na nasledujúce skupiny produktov:
  • Technické osvetlenie
  • Dekoratívne osvetlenie
  • Elektrické lampy
  • LED technológie

Sekcia Stavby/Building zahŕňa:
  • Elektrotechniku
  • Automatizáciu budov a skupiny výrobkov Smart House
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu Interlight Moskva 2017 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Interlight Moskva 2017, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 12. októbra 2017.