Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Dátum: 
utorok, 27. február 2018
Miesto: 
Dixon resort, Švermova 32, Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami

Slovensko sa vstupom do Európskej únie, ako aj svojou výhodnou geografickou polohou stalo významným hráčom na poli zahraničného obchodu a súčasne zaujímavou destináciou na prilákanie významných zahraničných investorov. S tým, samozrejme, súvisí potreba komunikácie a riešenia konfliktov a nedorozumení vyplývajúcich z rozdielnosti jazykov, kultúr, predsudkov a stereotypov.

Predpokladom úspešnej komunikácie so zahraničnými obchodnými partnermi či investormi je však aj dôkladné poznanie vlastnej, t. j. slovenskej kultúry, jej špecifík a vplyvov na výsledok rokovaní a vzájomnej obchodnej i pracovnej spolupráce.

Cieľom pripravovaného seminára je interaktívnou formou poukázať nielen na špecifiká slovenskej kultúry, ale aj na inokultúrne špecifiká v oblasti práce, podnikania a obchodovania a pomôcť vám tak pripraviť sa na komunikáciu so zahraničnými obchodnými partnermi či investormi, ako aj obohatiť vaše doteraz nadobudnuté znalosti z tejto oblasti. Dozviete sa tiež viac o vysielaní zamestnancov do zahraničia a ich adaptácii v kultúrne odlišnom prostredí, ako aj o tom, ako efektívne prekonať kultúrny šok.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 23. februára 2018 vyplnením registračného formulára.