Kontroling – alokácia nákladov ako základ cenotvorby

Dátum: 
streda, 24. júl 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
    so všetkými náležitosťami
Kontroling je neodmysliteľnou súčasťou moderného riadenia podniku, pričom môže byť funkčný iba vtedy, keď sa zameriava na ciele podniku.  Ide o vysoko aktuálnu tému aj v prostredí slovenských podnikov. Predstavuje špecifickú formu práce s informáciami, ktorej úlohou nie je procesy riadiť, ale riadiť celý podnik prostredníctvom informácií o reálnych procesoch.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť slovenským podnikateľom kontroling v praxi, ako využiť informácie v prospech podniku s cieľom zefektívniť jeho jednotlivé činnosti. Druhá časť seminára bude zameraná na alokáciu nákladov ako základ cenotvorby. O cenné informácie sa prídu podeliť pán Péter Sidó, ktorý aktívne pôsobí v oblasti kontrolingu už od roku 2007, a pán Juan Ramón Hernández Soublet, ktorý má takisto v oblasti riadenia podniku a kontrolingu bohaté praktické skúsenosti.  
 
09:45 – 10:00                     Registrácia účastníkov
 
10:00 – 12:00                      Kontroling ako zdroj informácií a základ pre                                                          podnikateľské rozhodnutia
                                              Efektívne riadenie a včasné rozhodovanie na                                                        základe štruktúrovaných a adresných informácií
                                              Zvýšenie kontroly a zefektívnenie jednotlivých                                                      činností v podniku        
 
12:00 – 12:15                      Prestávka
 
12:15 – 14:00                      Nesprávna prax kontrolingu v slovenských                                                            podmienkach
                                               - Alokácia nákladov ako základ cenotvorby
                                               - Ako zamedziť „krížové dotácie“ pri cenotvorbe
                                               - Prispôsobenie existujúceho softvéru na                                                                  optimálne sledovanie nákladov
 
14.15 – 15.00                      Diskusia a individuálne konzultácie


REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 17. 7. 2019 vyplnením registračného formulára.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc formou dotovaných služieb (nefinančná pomoc) v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.