Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia

Dátum: 
16 - 17 marec 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť ako predpoklad konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle".
 
Čim ďalej, tým viac sa stretávame s pojmom „cyber – kybernetický“, a to v rôznych, aj nesprávnych slovných spojeniach. Pojem kybernetická bezpečnosť však nie je len marketingový názov, ktorý dobre predáva. Kybernetická bezpečnosť, to je predovšetkým legislatívna povinnosť a súčasne výborný návod pre organizácie, ktoré si uvedomujú hodnotu svojich aktív a majú záujem ich náležite chrániť.
 
Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s obsahom pojmu kybernetická bezpečnosť tak, ako ho chápe slovenská legislatíva, a súčasne vysvetliť, že požiadavky legislatívy na ochranu informácií, kam zaraďujeme aj zákon o kybernetickej bezpečnosti, sú nasledovaniahodné aj v prípadoch, keď sa na subjekt požiadavky tohto právneho predpisu explicitne nevzťahujú. Dopad hrozieb v kybernetickom priestore totiž môže znamenať nielen materiálne škody, ale aj stratu dobrého mena organizácie, ktoré sa len veľmi ťažko získava späť. Ochrana aktív prostredníctvom opatrení kybernetickej bezpečnosti tak môže predstavovať značnú konkurenčnú výhodu a udržateľnosť podnikateľských aktivít organizácie.
 
Lektor Štefan Pilár, ktorý sa venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Národnom bezpečnostnom úrade, upozorní tiež na kľúčové aspekty právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti a vysvetlí, akým spôsobom je možné poňať kybernetickú bezpečnosť ako prostriedok na získanie náskoku pred konkurenciou.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 9. marca 2021 prostredníctvom registračného formulára
_

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.
 
Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.