Medzinárodný Technický Veľtrh Plovdiv 2021

Dátum: 
27 sep - 02 október 2021
Miesto: 
Mezhdunaroden Panair, Plovdiv, Bulharsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Pozor!
Zmena termínu - 
Nový termín realizácie podujatia je 27. 09. – 02. 10. 2021


Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2021, ktorý sa bude konať v termíne 27. septembra - 2. októbra 2021.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Balkáne, pokrývajúci celý rad technológií a zariadení pre odvetvia energetiky, strojárstva, informačných technológií, stavebníctva, robotiky a automatizácie, ako aj automobilového priemyslu.
 
V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo celkovo 468 vystavujúcich spoločností z 34 krajín sveta, 182 spoločností sa na veľtrhu predstavilo po prvýkrát. Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv navštívilo v roku 2019 až 24 tisíc špecialistov z 25 krajín sveta, podujatie získalo 650 publikácií v médiách. 
 
Sektory výstavy:
  • Energetika, ekológia, chemický priemysel a vodné hospodárstvo
  • Strojárstvo, robotika a automatizácia
  • Stavebná technika, stavebné materiály a vybavenie
  • Informačné a digitálne technológie
  • Automotive, logistika a vybavenie
Výstupná správa z Medzinárodného technického veľtrhu Plovdiv 2019

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 Slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená.
 
Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 12. mája 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv 2021, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.